POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Platformy („Regulamin”).
Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie.
Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na
administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1.Administratorem danych osobowych osób korzystających z Usług oraz z Platformy jest Usługodawca,
tj. Funwisher sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720764,
NIP: 7010805200, REGON: 369573017 (e-mail ado@funwisher.com).

1.2. Administrator powołał również Inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora
danych osobowych: iod@funwisher.com

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych
przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
lub Odbiorców może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu,
adresu IP komputera, numeru NIP lub numeru VAT, adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
wizerunku i danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych koniecznych w celu
wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem.

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w
formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie Usług oraz realizację Umów przez
Usługodawcę. Charakter usług świadczonych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w
sposób anonimowy.

2.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

2.3.1. realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania
danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.3.2. realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy –
podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji
umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.3.3. .rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Platformy – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

2.3.4. działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Usługodawcę – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2.4. Dane osobowe Odbiorców będą przetwarzane w następujących celach:

2.4.1. tworzenia Filmów oraz ich udostępniania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
zobowiązaniu do wykonania Umowy zawieranej z Użytkownikiem, który przekazał dane
Odbiorcy;

2.4.2. świadczenia funkcjonalności Platformy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
zobowiązaniu do wykonania Umowy zawieranej z Użytkownikiem, który przekazał dane Odbiorcy.

2.5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług
niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca
może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego
odpowiedzialności.

2.6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego
wykonania Usługi (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) albo w przypadku
odpłatnej Umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane,
o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań
marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na
wysyłanie wiadomości o takiej treści.

2.7. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane do czasu utraty ich przydatności do realizacji celów
wskazanych w Polityce Prywatności, ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu złożenia sprzeciwu
przez Odbiorcę.

2.8. Usługodawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

3. ODBIORCY DANYCH

3.1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu
wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami
danych Użytkownika oraz Odbiorcy, mogą być: dostawca hostingu dla Platformy, firma wspierająca
technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), biuro rachunkowe, dostawca systemu płatności
online, dostawca systemu do zarządzania fakturami, kancelaria prawna oraz firmy realizujące
dostarczenie Filmu np. drukarnia, poczta.

3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim
organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym
osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika lub
Odbiorcy, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa
powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania
danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika lub Odbiorcy w oparciu o
Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Odbiorcy, za pośrednictwem
innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki
Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika lub Odbiorcy,
którego dane dotyczą.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1. Każdy Użytkownik oraz Odbiorca ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na
jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi
współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c)
przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkownika, w tym do
otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia
Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. DANE OSOBOWE DZIECI

5.1. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych
osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli Użytkownik nie ukończył 16 lat, takie przetwarzanie
jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba
sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

5.2. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z Platformy.

6. INNE DANE

6.1. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być
zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji
Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy
rejestracji na stronie Platformy i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL
strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce
Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być
gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają
tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być
analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Platformy i występujących błędów.
Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

7. BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych
osobowych Użytkowników i Odbiorców przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane
chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i
polityki bezpieczeństwa informacji.

7.2. Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak
pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak
minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić
wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

7.3. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą
elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia
Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do
danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych
zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z
wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w
sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania
bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów
specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8.COOKIES

8.1. W celu prawidłowego działania Platformy, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies
są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Platformy, zwykle
zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik
korzysta z Platformy – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny
numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem
sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na
urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

8.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości
Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

8.4. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one
przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

8.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy.
Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawca) mogą
być odczytane przez serwer zewnętrzny.

8.6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając
warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

8.7. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z
instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji
Platformy.

8.8. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili,
zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

8.9. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w
Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do
preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki
poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na
stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis, a także wyświetlenia odpowiedniej treści przez
zewnętrznych partnerów realizujących usługi afiliacji.

8.10. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk
(anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem
narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą
serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, instagram.com.

8.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej,
z której korzysta Użytkownik.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem ____ 2020 r.

Zapisz się na newsletter

Nie przegap nowych filmów i promocji!

sheep thumbs up

Dziękujemy

Zostałeś dodany do naszego newslettera

sheep with mobile phone