REGULAMIN PLATFORMY

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod
adresem https://shaun.video/.

1. DEFINICJE

Bohater – animowana postać będąca bohaterem filmu lub serialu animowanego i/lub
osoba fizyczna, których wizerunek wykorzystywany jest w Filmie

Czas Realizacji – czas, w którym Zamówienie jest realizowane, czego efektem końcowym jest
gotowy do wysyłki Film

Film – nagranie wideo z udziałem Bohatera i uzupełnione o Treści, zrealizowane i
wytworzone za pośrednictwem Platformy przez Użytkownika, stanowiące
przedmiot Zamówienia

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (tj. z Usługodawcą) czynności
prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową

Odbiorca – osoba, do której kierowany jest Film

Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania
danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi
uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem [*] w
zakładce „Ochrona danych osobowych

Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem https://shaun.video/

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy

Treści – zindywidualizowane treści, takie jak materiały tekstowe lub zdjęcia, będące
elementami Filmu, dostarczone przez Użytkownika

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a
Usługobiorcą, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie
Umowy, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Platformy, w
szczególności funkcjonalności umożliwiających tworzenie Filmu z
wybranymi przez Użytkownika Treściami oraz udostępnianie tego Filmu
Odbiorcy lub Odbiorcom

Usługobiorca – Użytkownik lub podmiot reprezentowany przez Użytkownika, zawierający z
Usługodawcą umowy, w imieniu i na rzecz którego składane jest
Zamówienie

Usługodawca – Funwisher sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-025) przy ul. Kruczej 50,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000720764, NIP: 7010805200, REGON: 369573017; o
kapitale zakładowym w wysokości: 59.500,00 zł, adres e­mail Usługodawcy:
kontakt@funwisher.com

Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, korzystająca z Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia
umowy o Film i wskazujące istotne jej warunki, w tym szczegóły dotyczące
formy Filmu, Odbiorcy, Treści, a także wybór Bohatera

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy, warunki wykonywania Usług na
rzecz Użytkowników, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb
postępowania reklamacyjnego

2.2. Usługodawca udostępnia w ramach Platformy nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi
niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2.3. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią
Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie
akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Platformy

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

3.1. W ramach Platformy świadczone są takie Usługi jak: tworzenie i udostępnianie Filmów,
przechowywanie Filmów, przesyłanie powiadomień dotyczących Odbiorców,
przechowywanie Treści.

3.2. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika i
Odbiorcy spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a)
urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu
Platformy, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub aktywny numer telefonu
komórkowego; (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka
internetowa Chrome, FireFox, Internet Explorer, Safari lub Opera, (d) włączona obsługa
Cookies oraz JavaScript.

3.3. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia
społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Usługodawca nie zamieszcza w Platformie ofert składanych w formie elektronicznej w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają zastosowania przepisy
dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.

3.5. Platforma oraz jej elementy składowe, w tym design i treści, a także wizerunek Bohaterów,
chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej.
Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub
publikowane, częściowo lub w całości bez zgody odpowiednio Usługodawcy lub Bohatera
określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na
reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób
redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z
pominięciem Usługodawcy elementów Platformy.

3.6. Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług,
przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

3.7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Platformy i poszczególnych Usług dostępne są w
dedykowanych im podstronach internetowych.

4. UŻYTKOWNICY

4.1. Z zastrzeżeniem punktów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły
18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Jeżeli Użytkownik jest między 13 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim
może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego
Usługobiorcę prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody
opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy,
opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie z Usług.

4.3. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 13 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na
żądanie Usługodawcy przedstawić zgody na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

5. ZAMÓWIENIE

5.1. Celem Zamówienia jest zawarcie umowy o Film, tj. umowy o świadczenie Usługi w postaci
stworzenie oraz wysyłki Filmu do wybranego Odbiorcy lub Odbiorców oraz utrzymywania
dostępu do tego Filmu przez 30 (trzydzieści) dni, chyba że Zamówienie stanowi inaczej.

5.2. Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez samodzielny dobór elementów Usługi, w
szczególności poprzez wprowadzenie Treści oraz wybór Bohatera. Po potwierdzeniu wyboru,
Użytkownik zatwierdza dane Usługobiorcy w formularzu Zamówienia, a także formę
płatności. Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do
Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuje i płacę”

5.3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuje i płacę” istnieje
możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego
modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy. Po tym momencie, Użytkownik nie może
zmienić szczegółów dotyczących Zamówienia.

5.4. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o Film, na
warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Użytkownik może też złożyć taką ofertę
w imieniu i na rzecz Usługobiorcy. Zawarcie umowy o Film następuje poprzez przyjęcie tej
oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia
warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę na
adres e-mail podany przez Użytkownika w Zamówieniu.

5.5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej umowy o Film
następuje poprzez wysyłanie na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas
składania Zamówienia. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o
przyjęciu oferty przez Usługodawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający
zawarcie umowy o Film wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

5.6. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 1 (jeden) dzień. Czas realizacji rozpoczyna się
w chwili zaksięgowania płatności przez Usługodawcę na jego koncie bankowym.

6. FILM

6.1. Po zrealizowaniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail lub przez SMS, link
odsyłający do odpowiedniej podstrony Platformy, skąd może pobrać lub udostępnić Film.

6.2. Odbiorca może odtworzyć i/lub pobrać Film, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Czasu
realizacji Zamówienia, chyba że inny czas został wskazany w Zamówieniu. Po tym terminie
Film, który nie został pobrany jest usuwany wraz z Treściami.

6.3. Użytkownik nie może wykorzystywać Filmów w inny sposób niż do ich udostępnienia
Odbiorcom. Udostępnienie Filmu Odbiorcy następuje w sposób wskazany przez Usługodawcę.
Każda próba zmiany sposobu udostępniania lub innego wykorzystania Filmu lub wizerunku
Bohatera, stanowić będzie naruszenie Regulaminu.

6.4. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z
korzystaniem Usług, funkcjonalności treści cyfrowych oraz środkach ochrony dostępne są w
Platformie.

6.5. Wyświetlenie niepobranego Filmu wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Opłaty za
Usługę nie obejmują kosztów danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi,
które Użytkownik/Odbiorca ponosi zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta.

6.6. Wyświetlenie pobranego Filmu jest możliwe wyłącznie za pomocą sprawnego sprzętu,
spełniającego w tym zakresie interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem
komputerowych. Wymagania, o których mowa w poprzednim zdaniu dostępne są [*]

7. CENY I PŁATNOŚCI

7.1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Platformy jest odpłatne na
warunkach i w wysokości, w jakiej określa to cennik. Ceny wyrażane są w kwotach brutto i
zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

7.2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w
formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana
jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do
Usługodawcy.

7.3. Użytkownik zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w chwili zawarcia
umowy o Film. Użytkownik dokonuje płatności z pośrednictwem zewnętrznego systemu
płatności PayU obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

7.4. Na żądanie Konsumenta, na sprzedaną Usługę wystawiany jest dokument sprzedaży w
postaci faktury.

7.5. Ceny i koszty podane w Platformie mogą ulec zmianie (przykładowo w ramach akcji
promocyjnej). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który
złożył ofertę w sposób wskazany we wcześniejszych punktach Regulaminu, przed
dokonaniem zmiany cenowej.

8. TREŚCI

8.1. Użytkownik może dodać do Filmu własne materiały, jak zdjęcie, zdjęcia lub tekst. Wszelkie
materiały, które Użytkownik wprowadza do Platformy, stanowią Treści. Wprowadzając Treści
Użytkowni oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest właścicielem lub legalnym posiadaczem Treści,
przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego
Regulaminu, (b) Treści nie naruszają praw osób trzecich, (c) używanie i rozporządzanie
Treściami w ramach Usług nie będzie naruszać praw osób trzecich, (d) zwolni Usługodawcę z
odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób uprawnionych z tytułu praw do
Treści, w szczególności praw autorskich, które mogą dochodzić swych praw w związku z
używaniem Treści w ramach Platformy i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia oraz
pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę.

8.2. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą umieszczenia Treści w Platformie, Użytkownik udziela
Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie oraz ograniczonej czasowo do czasu trwania
umowy o Film – licencji z prawem sublicencji na te Treści w celu realizacji Usługi i na polach
eksploatacji niezbędnych do wykonania Usługi.

8.3. Użytkownik nie może umieszczać w Zamówieniu Treści, które: (a) naruszają prawa lub dobra
osobiste podmiotów trzecich, (b) zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają
elementy bezpodstawnej przemocy, (c) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do
celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
(d) są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi
normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (e) zawierają wulgaryzmy i
zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (f) służą działalności
marketingowej lub handlowej, (g) naruszają dobre imię Bohatera będącego osobą fizyczną
lub jego godność, (h) propagują nienawiść na tle rasowym, narodowościowym,
wyznaniowym czy światopoglądowym, (i) naruszają cudzą prywatność, (j) mają charakter
pornograficzny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia, (k)
zawierają elementy, które propagują lub są związane z bronią, napojami alkoholowymi,
narkotykami, pestycydami, truciznami i lekami, organizacjami wojskowymi i partiami
politycznymi,sektami i podobnymi kultami religijnymi, pornografią, prostytucją i innymi tego
rodzaju produktami/usługami.

8.4. Usługodawca stosuje środki techniczne zapobiegające umieszczaniu Treści sprzecznych z
Regulaminem, jednakże Usługodawca nie monitoruje ani nie nadzoruje Treści ani Filmów, w
związku z czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz materiały
umieszczane w ramach Platformy i rozpowszechniane przez Użytkowników.

8.5. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej
wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych w Platformie Treści lub związanej
z nimi działalności Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do takich Treści,
wcześniej zawiadamiając Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zamiarze
uniemożliwienia dostępu do Treści i o przyczynie takiego działania.

9. ODSTĄPIENIE

9.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Usługodawcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie takiego oświadczenia woli
Usługodawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres email:
kontakt@funwisher.com. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia
umowy. Do zachowania terminu, o którym stanowi w zdaniu uprzednim, wystarczy wysłanie
do Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie, o której mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

9.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne
funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi.

10.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

10.2.1. zawinionego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w
szczególności przez złożenie Zamówienia bez odpowiedniego umocowania;

10.2.2. niestosowania się przez Użytkownika do wymogów świadczenia Usług;

10.2.3. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie
wprowadzonego do Platformy przez Użytkownika lub osoby trzecie;

10.2.4. rozwiązania Umowy lub umowy o Film przez Usługodawcę w wyniku zawinionego
działania lub zaniechania Użytkownika;

10.2.5. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Platformy,
spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy
modernizacyjnych w Platformie lub w jej elementach;

10.2.6. wad, w szczególności prawnych, Treści;

10.2.7. publikowania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających
prawa osób trzecich;

– chyba, że szkody takie są wynikiem działania Usługodawcy

11. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI SERWISU

11.1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie
Platformy.

11.2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług przez 99,5% czasu w
roku kalendarzowym, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z
działaniem siły wyższej lub operatora serwerów.

11.3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Platformy,
Usługodawca okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne
Platformy. Dlatego Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usług
koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 12
godzin. O każdej takiej przerwie Usługodawca poinformuje Użytkowników z co najmniej
24-godzinnym wyprzedzeniem.

12. NARUSZENIE REGULAMINU

12.1. Zawinione naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności poprzez
działanie przez niego na szkodę Usługodawcy, może pociągnąć za sobą, według uznania
Usługodawcy, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez
Usługodawcę, (b) usunięcie Filmu z Platformy przed upływem 30 dni.

12.2. Usługodawca o wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego
adres e­mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia umowy

13. ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ I REKLAMACJ

13.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz
świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co
najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych
zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysłać na adres e­mail
kontakt@funwisher.com lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.

13.2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jej
otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź
na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu
reklamacyjnym.

14. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

14.1. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem stosują się do niego szczególne, następujące
postanowienia: (a) Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone
Użytkownikowi z winy umyślnej, nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz
odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest zawsze do 1000 PLN; (b) jeżeli któreś z
postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Usługodawca ma uprawnienie
do wiążącej Użytkownika interpretacji Regulaminu, zaś jeżeli którekolwiek z postanowień
niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia
pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część
Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak
najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych w sposób wskazany przez Usługodawcę; (c)
cena za Usługę jest w każdym przypadku bezzwrotna.

15. ZMIANA REGULAMINU

15.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub
formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy).
Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

15.2. Użytkownicy zostaną powiadomieniu o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym
na stronie głównej Platformy przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego
Regulaminu. . W tym czasie, Użytkownik, który jest Konsumentem, ponownie musi
zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest
konsumentem, w ww. terminie nie wypowie umów i nie zaprzestanie korzystania z Platformy,
uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

15.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z
dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych
Użytkowników.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów, umów o Film oraz Regulaminu
jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

16.2. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Użytkownikiem: (a) mailowo:
kontakt@funwisher.com; (b) listownie: ul. Krucza 50, Warszawa.

16.3. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania
sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację,
poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do
których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się
pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html

16.4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16.5. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie
regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając
właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi
będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

16.6. Ochrona danych osobowych, stanowiąca uzupełnienie Regulaminu, znajduje się [*].

Data wejścia w życie Regulaminu: ____

Zapisz się na newsletter

Nie przegap nowych filmów i promocji!

sheep thumbs up

Dziękujemy

Zostałeś dodany do naszego newslettera

sheep with mobile phone